در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Burp Suite را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Burp Suite را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Burp Suite را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Burp Suite را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Burp Suite را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب