در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا خوشنویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که خوشنویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند خوشنویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند خوشنویسی را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند خوشنویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۱%
کاربران منتخب