در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Career Development Coaching را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Career Development Coaching را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Career Development Coaching را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Career Development Coaching را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Career Development Coaching را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب