در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا قالی بافی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که قالی بافی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند قالی بافی را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند قالی بافی را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند قالی بافی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۷۵%
کاربران منتخب