در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Celery را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Celery را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Celery را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Celery را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Celery را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب