در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا تعمیرات موبایل را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تعمیرات موبایل را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تعمیرات موبایل را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تعمیرات موبایل را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تعمیرات موبایل را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۷%
کاربران منتخب