در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Child Mental Health را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Child Mental Health را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Child Mental Health را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Child Mental Health را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Child Mental Health را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب