در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Chrome را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Chrome را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Chrome را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Chrome را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Chrome را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب