در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Cisco Security را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cisco Security را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cisco Security را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco Security را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cisco Security را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب