در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا حسابداری پیمانکاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری پیمانکاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری پیمانکاری را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری پیمانکاری را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری پیمانکاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
کاربران منتخب