در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا مدیریت بحران را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت بحران را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب