در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Cross-platform Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cross-platform Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cross-platform Development را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cross-platform Development را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cross-platform Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب