در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Customer Relations را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Customer Relations را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Customer Relations را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Customer Relations را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Customer Relations را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب