در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ELISA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ELISA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ELISA را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ELISA را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ELISA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب