در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Economic Value Added را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Economic Value Added را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Economic Value Added را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Economic Value Added را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Economic Value Added را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب