در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ویرایش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ویرایش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ویرایش را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ویرایش را بصورت متوسط و حدود ۴۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ویرایش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۷۶%
کاربران منتخب