در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Electronic Circuit Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Electronic Circuit Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Electronic Circuit Design را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Electronic Circuit Design را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Electronic Circuit Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب