در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا End User Training را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که End User Training را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند End User Training را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند End User Training را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند End User Training را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب