در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا English Language Learners را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که English Language Learners را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند English Language Learners را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند English Language Learners را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند English Language Learners را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب