در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Enterprise Architecture را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Enterprise Architecture را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Enterprise Architecture را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Enterprise Architecture را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Enterprise Architecture را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب