در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا تشکیل پرونده را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تشکیل پرونده را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تشکیل پرونده را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تشکیل پرونده را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تشکیل پرونده را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۹%
کاربران منتخب