در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا انگشت نگاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که انگشت نگاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند انگشت نگاری را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند انگشت نگاری را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند انگشت نگاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب