در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Fitness را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Fitness را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fitness را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fitness را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fitness را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب