در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Flight Control Systems را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Flight Control Systems را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Flight Control Systems را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Flight Control Systems را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Flight Control Systems را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب