در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا راننده لیفتراک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که راننده لیفتراک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند راننده لیفتراک را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند راننده لیفتراک را بصورت متوسط و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند راننده لیفتراک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب