در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Fruity Loops را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Fruity Loops را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fruity Loops را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fruity Loops را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fruity Loops را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب