در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Full Text Search را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Full Text Search را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Full Text Search را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Full Text Search را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Full Text Search را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب