در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Game Maker را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Game Maker را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Game Maker را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Game Maker را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Game Maker را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب