در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Gas Chromatography را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Gas Chromatography را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Gas Chromatography را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Gas Chromatography را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Gas Chromatography را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب