در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تعمیرات را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تعمیرات را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تعمیرات را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تعمیرات را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تعمیرات را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب