در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Google Search Appliance را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Google Search Appliance را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Google Search Appliance را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Search Appliance را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Google Search Appliance را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب