در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا گرافیک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گرافیک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گرافیک را بصورت مبتدی و حدود ۴۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گرافیک را بصورت متوسط و حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گرافیک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۹%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب