در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا HIL را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HIL را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HIL را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HIL را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HIL را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب