در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Human Computer Interaction را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Human Computer Interaction را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Human Computer Interaction را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Human Computer Interaction را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Human Computer Interaction را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب