در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IR Spectroscopy را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IR Spectroscopy را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IR Spectroscopy را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند IR Spectroscopy را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند IR Spectroscopy را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب