در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا ایده پردازی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ایده پردازی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ایده پردازی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ایده پردازی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ایده پردازی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب