در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا تاسیسات را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تاسیسات را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تاسیسات را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تاسیسات را بصورت متوسط و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تاسیسات را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب