در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا بیمه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بیمه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند بیمه را بصورت مبتدی و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بیمه را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند بیمه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۵۵%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب