در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار بیمه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار بیمه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نرم افزار بیمه را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نرم افزار بیمه را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار بیمه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۵۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب