در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا دکوراسیون داخلی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که دکوراسیون داخلی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند دکوراسیون داخلی را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند دکوراسیون داخلی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند دکوراسیون داخلی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب