در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Internet of Things را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Internet of Things را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Internet of Things را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Internet of Things را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Internet of Things را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب