در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Java Applets را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Java Applets را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Java Applets را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Java Applets را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Java Applets را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب