در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Java Enterprise Edition را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Java Enterprise Edition را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Java Enterprise Edition را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Java Enterprise Edition را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Java Enterprise Edition را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب