در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا KPI Dashboards را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که KPI Dashboards را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند KPI Dashboards را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند KPI Dashboards را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند KPI Dashboards را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب