در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا کابینت آشپرخانه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کابینت آشپرخانه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کابینت آشپرخانه را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کابینت آشپرخانه را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کابینت آشپرخانه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۹۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳%
کاربران منتخب