در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Linear Regression را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Linear Regression را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Linear Regression را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Linear Regression را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Linear Regression را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب