در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا MCNP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MCNP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MCNP را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MCNP را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MCNP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب