در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا MS Excel Pivot Tables را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MS Excel Pivot Tables را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MS Excel Pivot Tables را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند MS Excel Pivot Tables را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند MS Excel Pivot Tables را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب