در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا MSC Adams را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MSC Adams را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSC Adams را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSC Adams را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند MSC Adams را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب