در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا طراحی مجله را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی مجله را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی مجله را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی مجله را بصورت متوسط و حدود ۵۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی مجله را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
کاربران منتخب