در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا طراحی مجله را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی مجله را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی مجله را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی مجله را بصورت متوسط و حدود ۵۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند طراحی مجله را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب